ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

       "เทคโนโลยีสารสนเทศ"(Information Technology) เรียกสั้นๆ ว่า"ไอที"(IT)
1"เทคโนโลยี"(Technology) มีความหมายค่อนข้างกว้างโดยทั่วไป หมายถึงสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือสิ่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่างๆ เป็นต้น
2"สารสนเทศ"(Information) หมายถึงข่าวสารที่ได้จากข้อมุลดิบ (Raw data) จากแหล่งต่างๆ นำมาคำนวณทางสถิติหรือผ่านกระบวนการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเรียกว่า "สารสนเทศ" ข้อมูลที่ได้ออกมาจะอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที
3"เทคโนโลยีสารสนเทศ" หมายถึงการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศที่ต้องการโดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงานสารสนเทศ ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีขั้นตอนต่างๆ
       "เทคโนโลยีสารสนเทศ"ประกอบขึ้นจากเทคโนโลยีหลักที่สำคัญ 2 สาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิงเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่ผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในการแสวงหาการจัดเก็บ
และการเผยแพร่แลกเปลี่ยนสารสนเทศในรูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ตัวเลข ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว ให้ทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ดังรายละเอียดดังนี้
สาขา 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูลตลอดจนการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้สารสนเทศตามความต้องการ
สาขา 2 เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม ช่วยทำให้การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนสารสนเทศง่ายมากยิ่งขึ้น ทำให้ปัจจุบันเปลี่ยนจากสังคมยุคเกษตรกรรมได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมและยุคข้อมูลข่าวสาร คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถติดต่อสื่อสารกันทั่วโลกได้แบบไร้ขีดจำกัด หรือไร้พรมแดน ที่มักเรียกกันว่า “ยุคโลกาภิวัตน์” (globalization) อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้ยังมีผลกระทบตามมาทั้งด้านลบและด้านบวก เช่น ข่าวเกี่ยวกับการโจรกรรมข้อมูลทางการค้า การดักฟังทางโทรศัพท์ หรือการสร้างข่าวสารทำให้ผู้อื่นเสียหาย เป็นต้น
       ในปัจจุบันประเทศไทยมีกระทรวงที่ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือกระทรวง ไอซีที (ministry of Information and Communication Technology) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลเทคโนโลยี เพื่อจัดระเบียบและบริหารจัดการ องค์การที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานกับปนะชาชน เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร