การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันคือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจ ด้านการสื่อสาร ด้ารการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเน้นด้านการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การใช้เทคโนโลยีภายใต้สำนักงานอัตโนมัติ เพื่อลดการสูญเสียทัพยากรให้น้อยลงและก่อให้เกิดสภาพสำนักงานไร้กระดาษ อีกทั้งข้อมูลที่ได้รับจะช่วยเพิ่มศักยภาพ ในการทำงานของบุคลากรได้ โดยนำเทคโนโลยีที่นิยมมาใช้ในปัจจุบัน เช่น
       1.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)
       1.2 เทคโนโลยีฐานข้อมูล (Database)       1.3 เทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce)       1.4 เทคโนโลยีด้านการรับชำระหนี้ค่าสินค้าหรือบริการ (Product Settlement)       1.5 เทคโนโลยีด้านความมั่นคงของระบบข้อมูล (Data Security)       1.6 เทคโนโลยีด้านการทำดิจิทัลให้เหมาะสมที่สุด (Digital Optimization)       1.7 เทคโนโลยีไร้สาย (Wireless Technology)       1.8 เทคโนโลยีสำนักงานเสมือน (Virtual Office)       1.9 เทคโนโลยีระบบการประยุกต์ด้านการสื่อสาร (Messaging Application)
2.แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
ผู้บริหารขององค์กรควรคำนึงถึงการเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะนำมาใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศที่กำลังได้รับการพัฒนา ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
       2.1ชิป ปัจจุบันได้รับการผลิตชิปอิเล็กทรอนิกส์
       2.2หน่วยเก็บ การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยเก็บควบคู่ไปกับความเร็วในการประมวณผลของชิป
       2.3สภาพเเวดล้อมเชิงออบเจกต์เป็นนวัตกรรมใหม่ในส่วนการเขียนโปรเเกรมเเละการใช้คอมพิวเตอร์
       2.4เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ซ่อมบำรุงด้วยตนเอง
       2.5คอมพิวเตอร์เเบบควอนตัมมีการศึกษาค้นคว้าซึ่งนำไปสู่การผลิตหน่วยคำนวณที่เล็กที่สุดของคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า"บิท"
       2.6นาโนเทคโนโลยี ในอนาคตอาจมีการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประกอบจากโมเลกุลที่มีความเร็วสูงสุข