องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

       ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบขึ้นจากเทคโนโลยีสองสาขาคือ เทคโนดลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีรายละเอียดแต่ละเทคโนโลยีดังต่อไปนี้
1.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
       คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจดจำข้อมูลต่างๆ และปฏิบัติตาวคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ต่อเชื่อมกันเรียกว่า “ฮาร์ดแวร์” (Hardware) และฮาร์ดแวร์นี้จะต้องทำงานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืเรียกว่า”ซอฟต์แวร์”(Software)
ฮาร์ดแวร์(Hardware) ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ
       1. อุปกรณ์รับข้อมูล (Input) เช่น แป้นพิมพ์ (Keyboard) เมาส์ (Mouse) เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) จอภาพสัมผัส (Touch Screen) ปากกาแสง (Light Pen) เครื่องอ่านแถบบัตรแม่เหล็ก(Magnetic Strip Reader) และเครื่องอ่านรหัสแท่ง (Barcode Reader)
       2.อุปกรณ์แสดงผล (Output) เช่น จอภาพ (Monitor) เครื่องพิมพ์ (Printer) และ เทอร์มินัล       3.หน่วยประมวลผลกลาง จะทำงานร่วมกับหน่วยความจำหลักในขณะประมวลผลโดยปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งคอมพิวเตอร์       4.หน่วยความจำหลัก มีหน้าที่เก็บข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์รับข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณและผลลัพธ์ของการคำนวรก่อนที่จะนำไปยังอุปกรณ์แสดงผลซอฟต์แวร์(software)       ซอฟต์แวร์ระบบ มีหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์และเป้นตัวกลางระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ตแวร์ ซอฟต์แวร์รบบสามารถแบ่งเป็น 3 ชนิดคือ
1) โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ใช้ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น
       - โปรแกรมระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIS)       -โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (DOS)       -โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows XP
2) โปรแกรมอรรถประโยชน์
       ใช้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในระหว่างการประมวลผลข้อมูลหรือในระหว่างที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น WinZip ใช้บีบอัดไฟล์ Anti virus ใช้สแกนและฆ่าไวรัส เป็นต้น
3) โปรแกรมแปลภาษา
       เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลความหมายของคำสั่งที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ และทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ       1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่องานทั่วไป เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานทั่วไปไม่เจาะจงประเภทธุรกิจ ตัวอย่างเช่น Microsoft Word , Adobe Photoshop เป็นต้น       2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงานเป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในธุรกิจเฉพาะตามแต่วัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ เช่น โปรแกรมบัญชี เป็นต้น       3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์อื่นๆ เป็นซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเพื่อความบันเทิงและอื่นๆ เช่น โปรแกรม Hypertext เป็นต้น
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
       เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมใช้ในการติดต่อสื่อสาร รับส่งข้อมูลไกลๆ เป็นการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ ซึ่งรูปแบบข้อมูลที่รับอาจส่งเป็น ตัวเลข (Numeric data) ตัวอักษร (Text) ภาพ (Image) และเสียง (Voice) นอกจากนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถจำแนกตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 6 รูปแบบ คือ       1. เทคโนโลยีใช้เก็บข้อมูล       2. เทคโนโลยีใช้ในการบันทึกข้อมูล       3. เทคโนโลยีใช้ในการประมวลผลข้อมูล       4. เทคโนโลยีใช้ในการแสดงผลข้อมูล       5. เทคโนโลยีใช้ในการจัดทำสำเนาเอกสาร       6. เทคโนโลยีใช้ในการถ่ายทอดหรือสื่อสารข้อมูล